Подбор на персонал

В основата на успешния бизнес и развитието на една организация стои най-важната инвестиция - човешкият ресурс. Набирането и подборът на персонал включва привличане на кандидати, анализ и преценка на качествата им, съгласно изискванията Ви за определена позиция.Ние може да ви спестим време и усилия като планираме и организираме целия процес по набирането и подбора на кандидатите и Ви представим най-подходящите от тях. От Вас се изисква само да определите максимално точно изискванията към кандидатите, сроковете за наемане и условията на работа.

Процедурата по подбор включва:

Набор по документи, чрез обява в средствата за масова информация, като всеки кандидат представя:

  • Автобиография;
  • Снимка;
  • Препоръки (ако има такива);
  • Мотивационно писмо (ако е необходимо);
  • Документи за завършено образование, квалификации и правомощия.

Предварителен подбор по документи, като се взeма предвид:

  • Личността и идентификацията на кандидата;
  • Образователния ценз с опис на учебните заведения, годините на завършване и придобитите квалификации;
  • Допълнителни квалификационни курсове, езикови и шофьорски курсовe;
  • Трудов стаж по години, заеманите длъжностти и причините за напускане.

Скрининг интервю Предварително интервю, провеждано от наш психолог - задаване на конкретни въпроси към кандидата, изслушване на получените отговори и наблюдение над него с оглед събиране на информация. То представлява ефективен инструмент за определяне на опита, знанията и уменията, изисквани при изпълнение на длъжността.

Тестови батерии, чрез които се измерват и съпоставят различни качества, умения и нагласи за поведение. Те са прецизни, научно разработени, позволяващи обективно измерване на психическите качества на кандидата.

Заключително интервю-представяне

Най-подходящите кандидати се срещат с представител на Вашата фирма, в удобно за него време и място. На интервюто присъства консултант от Хюман Системс, с цел подпомагане на избора Ви. Окончателната преценка и избор са Ваши.

От момента на сключването на договора, ние сме на разположение да консултираме клиентите си при възникването на допълнителни въпроси, свързани с подбора и управлението на човешките ресурси.