Повишаване на активността на работа

Повишаване на ефективността от работата, чрез подобряване на екипното взаймодействие и състоянието на комуникацията в организацията.

Цел:

Подобряване на междуличностните взаимоотношения за повишаване на екипната ефективност.

Основна тема:

Ревизия на екипното взаимодействие. Умения за интегриране на индивидуалностти и синхрон на екипа.

Съдържание:

  • Практика;
  • Теоретична част;
  • Работа в малки и голяма група;
  • Обсъждане;

Клиенти:
Ръководители, оценяващи човешкия ресурс, културата на взаймоотношенията и значението им за организацията.

Продължителност:

6 часа