Психологическо тестване и оценка на персонала

Човешкият ресурс е сред най-важните активи, които притежава една фирма и всеки проект, всяка промяна, трябва първо да бъде подсигурена с хора. Тяхното ефективно управление и използване е ключът към успеха на компанията. Широко разпространено е мнението, че "една организация е толкова добра, колкото е добър нейният персонал".

Като съпътстваща процедура наред с подбора на персонал "ХЮМАН СИСТЕМС" ООД извършва различни видове психологическо тестиране. Оценяването на персонала има за цел да оптимизира ефективността на работата чрез по-добра организация на човешките ресурси, развитие на техните способности и пълно разгръщане на потенциала им.

Оценката на персонала е една от ключовите елементи в системата на управлението заедно и наравно с подбор, обучение, развитие и възнаграждение. Този процес помага също на служителите да осъзнаят по-добре своята роля и място в организацията и изисквания на работодателя, както и да отговаря по-пълно на неговите нужди като непрекъснато подобравя своите квалификации и умения.

Правилно извършената оценка е най-полезна за развитието на вътрешната комуникация в организицията. В условията на динамично променящия се бизнес, когато възникват нови механизми за вземане на решения и се развиват съществуващите стандарти на работа, оценяването чрез своята позитивна обратна връзка към служителя и поставянето на цели, които са част от стратегията за развитие помага на компанията да изгради нови вътрешни канали на комуникация. Оценяването изгражда делегиращ стил на управление, което умножава капацитета на организацията. Чрез оценката и обратната връзка за нея мениджърите могат да постигнат съгласие със служителите за тяхното ниво на представяне и да получат информация за важни бъдещи стъпки, свързани с обучението, кариерата, заплащането, мотивацията.

"ХЮМАН СИСТЕМС" ООД може да разработи за Вашите нужди индивидуален набор от оценъчни критерии за всяка една длъжност, съобразени с изискванията за съответната позиция, съставяне на личностни профили, разработване на методология за оценка на професионално значимите качества на служителите. При наличие на професионален стрес и нарушения в общуването в екипа извършваме индивидуално консултиране.

Инструментариумът, с който работим се състои от тестове и въпростници, които измерват:

  • Индивидуалност - дават информация за активността, откритостта, въздействието върху околните, емоционалната зрялост, невротизма и други. Оценяването е свързано и с предварителен анализ на трудовата дейност, което в по-голяма степен обективизира психологическата оценка. Необходимо е да се уточни, че фактите от оценката дават информация за поведението на изследвания "тук и сега", а не цялостната личност на човека.
  • Способности и анализ на интелектуален потенциал - тестове, доказали своята полезност при подбор на ръководители и висококвалифицирани специалисти. Такива тестове се подготвят и анализират единствено от психолози, добре обучени за тази дейност.
  • Постижения и знания - показват равнището на професионални знания у членовете на екипа и възможности за по-нататъшно обучение.

Ползите за Вас са:

  • Равносметка на работата на служителите и изготвяне на план за развитие;
  • Разпознаване на нови възможности у членовете на екипа и приобщаване към фирмените цели;
  • Информация за аспектите на организационната култура, длъжността и средата, които биха стимулирали или подтискали успешното справяне на служителите с работата;
  • Идентификация на латентни таланти, нереализирани мотиви и разкриване на връзката им с фирмената култура.

Чрез оценката, ръководството си съставя мнение за оценявания, а той от своя страна получава представа за мястото си в групата.Оценката мотивира за повишаване на квалификацията и за подобряване на резултатите. Чрез оценката оценяваният се уверява, че целите и очакванията за резултатите му се следят от ръководството. Оценката допринася за формиране и развитие на личността, възпитава критичност към собствените слабости, но трябва да показва пътя за преодоляването им; трябва да е представена така, че да създава желание у оценявания да изразходва усилия за преодоляване на слабостите.

Формирането на екип е една от най-важните дейности на организацията, играе решаваща роля и в системата на управлението на човешките ресурси - техният качествен подбор предопределя в основна степен развитието и на другите подсистеми като професионалната квалификация на сътрудниците, тяхното мотивиране и стимулиране за приобщаване към целите на организацията.